fbpx

Akcja promocyjna Wecycle 2019

Warunki akcji promocyjnej

 

NINIEJSZE WARUNKI AKCJI PROMOCYJNEJ MAJĄ ZASTOSOWANIE DO UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ WECYCLE Z NAGRODĄ W POSTACI BILETÓW LOTNICZYCH DO POLSKI (ZWANEJ DALEJ „AKCJĄ PROMOCYJNĄ”).

 

 1. Wszelkie informacje dotyczące uczestnictwa w niniejszej akcji promocyjnej oraz oferowanej nagrody stanowią część niniejszych warunków akcji promocyjnej. Biorąc udział w niniejszej akcji promocyjnej, wyrażają Państwo zgodę na przyjęcieniniejszych warunków akcji promocyjnej.

 2. Niniejsza akcja promocyjna organizowana jest przez firmę Wecycle, Baron de Coubertinlaan 7, 2719 EN Zoetermeer, Holandia (zwaną dalej „organizatorem”).

 3. Niniejsza akcja promocyjna przeznaczona jest dla osób pracujących i mieszkających w Holandii, które spełniają warunki uczestnictwa.

Pracownicy i usługodawcy firmy Wecycle lub biur marketingowych zaangażowanych w niniejszą akcję promocyjną są wykluczeni z uczestnictwa.

 1. Aby zakwalifikować się do uczestnictwa w niniejszej akcji promocyjnej, należy poprawnie odpowiedzieć na cztery pytania na stronie internetowej www.wecycle.info. Każda osoba może wziąć udział w niniejszej akcji promocyjnej maksymalnie jeden raz.

 2. Niniejsza akcja promocyjna trwa w okresie od 27 września 2019 r. od godz. 9:00 do 15 listopada 2019 r. do godz. 12:00 (zwanym dalej „okresem akcji promocyjnej”). Okres akcji promocyjnej może zostać przedłużony przez organizatora według własnego uznania. Zgłoszenia otrzymane po 15 listopada 2019 r. po godz. 12:00 (lub później niż ewentualna przedłużona data zakończenia okresu akcji promocyjnej) nie będą przyjmowane i zostaną uznane za nieważne.

 3. Z listy wszystkich uczestników, którzy spełniają warunki uczestnictwa, wytypowanych zostanie czterech losowo wybranych zwycięzców. W tym celu w dniu 30 listopada 2019 r. niezależna strona zewnętrzna przeprowadzi (ręczne) losowanie.

 4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie lub drogą mailową najpóźniej w dniu 12 grudnia 2019 r.

 5. Nagroda jest następująca:  Zwycięzcy otrzymują dwa bilety w obie strony na lot z lotniska Schiphol w Amsterdamie (Holandia) do Warszawy (Polska) i z powrotem. Terminy lotów ustalane są w porozumieniu ze zwycięzcami. Dostępność biletów lotniczych zależy od warunków ogólnych biura podróży lub linii lotniczej.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia nagrody (lub jej części) jedną lub kilkoma nagrodami o równej lub wyższej wartości, jeśli jest to konieczne z przyczyn od niego niezależnych. Nagroda ani żadna jej część nie może zostać wymieniona na gotówkę. O ile wyraźnie nie ustalono inaczej na piśmie, nagroda nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu.

 2. Organizator nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za nagrody, które nie spełniają oczekiwań zwycięzców.

 3. Jeśli zwycięzca z jakiegokolwiek powodu nie może przyjąć nagrody lub jeśli organizatorowi nie uda się skontaktować ze zwycięzcą do dnia 12 grudnia 2019 r., organizator zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody innemu uczestnikowi na mocy niniejszych warunków akcji promocyjnej.

 4. Decyzja organizatora oraz w stosownych przypadkach, orzeczenie ewentualnego sędziego są ostateczne i wiążące w odniesieniu do wszystkich aspektów dotyczących uczestnictwa, a także obowiązują wszystkich uczestników. W sprawie niniejszej akcji promocyjnej nie można prowadzić korespondencji. Zgłoszenia, które nie spełniają niniejszych warunków akcji promocyjnej w pełni, są wyłączone z uczestnictwa.

 5. Z wyjątkiem, gdy mowa jest o śmierci lub obrażeniach ciała na skutek zaniedbania ze strony organizatora i zrzeszonych z nim przedsiębiorstw lub oszustwa z udziałem jednej z tych stron, a także w zakresie dozwolonym przez prawo, organizator i wszystkie przedsiębiorstwa zrzeszone z organizatorem są zwolnione z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z następujących działań:

 6. a) opóźnienie lub odwołanie, w jakiejkolwiek formie, wszelkich akcji promocyjnych, do których mają zastosowanie niniejsze warunki;

 7. b) zmiany, dostarczenie lub wykorzystanie niniejszej nagrody, w jakiejkolwiek formie;

 8. c) każde działanie lub zaniechanie ze strony któregokolwiek z dostawców

z rozsądnego punktu widzenia znajdujące się poza kontrolą organizatora.

 1. Informacje o zwycięzcach będą dostępne przez miesiąc od zakończenia akcji promocyjnej, po czym zostaną usunięte zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi. Informacje te można uzyskać, wysyłając pismo do organizatora na adres wymieniony powyżej. W piśmie tym należy uwzględnić nazwę i datę akcji promocyjnej.

 2. Organizator gromadzi dane osobowe uczestników w celu przeprowadzenia akcji promocyjnej. Dane obejmują wyłącznie imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Uczestnicy, którzy nie udostępnią informacji wymaganych przez organizatora, zostaną wykluczeni z udziału w akcji promocyjnej.

 3. Biorąc udział w niniejszej akcji promocyjnej, wyrażają Państwo zgodę na przechowywanie, zdobywanie, przetwarzanie, przekazywanie i wykorzystywanie przez organizatora w jakikolwiek inny sposób danych dostarczonych w związku z Państwa uczestnictwem w akcji promocyjnej. Wecycle będzie wykorzystywać te dane zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie ochrony danych osobowych.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków akcji promocyjnej w dowolnym momencie.

 5. Niniejsza akcja promocyjna i wszelkie spory oraz roszczenia z niej wynikające lub z nią związane podlegają prawu holenderskiemu. Wyrażają Państwo nieodwołalną zgodę, że wyłącznie sądy holenderskie są właściwe do rozstrzygania wszelkich sporów lub roszczeń wynikających z niniejszej akcji promocyjnej lub z nią związanych.